Euroopa Liidu digitaalteenuste seadus (DSA)

  Digitaalsete Teenuste Seadus (DSA): Euroopa Liidu Vastus Digitaalsele Ajastule
  Euroopa Liit (EL) seisab silmitsi pideva digitaalse muutusega, mille tulemusel on ühiskond, majandus ja isegi poliitika muutunud üha enam digitaalseks. Sellise muutuse valguses on EL võtnud kasutusele mitmeid algatusi, et reguleerida digitaalset ruumi ja tagada selle vastavus Euroopa väärtustele ning kodanike õigustele. Üheks selliseks algatuseks on Digitaalsete Teenuste Seadus (DSA), mida peetakse üheks olulisemaks seadusandlikuks ettepanekuks digitaalsete teenuste reguleerimiseks Euroopa Liidus.
  Mis on Digitaalsete Teenuste Seadus (DSA)?
  Digitaalsete Teenuste Seadus on Euroopa Liidu seadusandlik ettepanek, mis eesmärgiks on tõhustada digitaalsete teenuste reguleerimist, tagades samal ajal internetikeskkonna turvalisuse, läbipaistvuse ja kasutajate õiguste kaitse. DSA hõlmab erinevaid digitaalseid platvorme, sealhulgas sotsiaalmeedia platvorme, veebipoode, otsingumootoreid ja muud online-teenuseid, ning see kehtib nii Euroopa Liidu siseselt kui ka välisettevõtetele, kes tegutsevad Euroopa turul.
  Peamised Punktid Digitaalsete Teenuste Seadusest (DSA)
  1. Vastutus ja Kaitse: DSA kehtestab selged kohustused digitaalsetele teenusepakkujatele seoses ebaseadusliku sisu, nagu näiteks vihkamisõhutamine, terrorismi propageerimine, võltsitud kaubad jne, eemaldamise ja ennetamisega. Samuti nõuab see platvormidelt meetmeid võtmist kasutajate ohutuse tagamiseks, näiteks küberkiusamise ja laste seksuaalse ärakasutamise vastu võitlemiseks.
  2. Läbipaistvus: DSA kehtestab läbipaistvusnõuded platvormidele, sealhulgas kohustus avaldada oma algoritmilise sisu soovitamise protsessid ning teave reklaamide ja sisu rahastamise kohta.
  3. Kasutajate Õigused: DSA tunnustab kasutajate põhiõigusi digitaalsetel platvormidel, sealhulgas õigust saada teavet platvormi toimimise kohta, võimalust teha kaebusi ja nõuda oma õiguste täitmist.
  4. Järelevalve ja Sanktsioonid: DSA annab riiklikele järelevalveasutustele võimaluse rakendada sanktsioone digitaalsetele teenusepakkujatele, kes ei täida seaduse nõudeid, sealhulgas trahve ja teenuste peatamist.
  Järeldus
  Digitaalsete Teenuste Seadus on oluline samm Euroopa Liidu poolt, et tugevdada digitaalsete platvormide reguleerimist ja tagada nende vastavus kõrgetele standarditele seoses kasutajate õiguste ja turvalisusega. See kavandatav seadus kajastab ELi püüdlusi kohandada oma õiguslik raamistik vastavalt kiiresti muutuvale digitaalsele keskkonnale ning saavutada tasakaal digitaalse innovatsiooni ja kasutajate kaitse vahel.

  Ametlik Allikas https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act_en

  Euroopa Liidu digitaalteenuste seadus (DSA)
  This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
  Read more